Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

exclusion

Regulamin

§ 1 
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BOSCH CENTRUM AGARES Barbara i Jerzy Schmidt Sp.j. z siedzibą w Bąkowie przy ulicy Ordynacka 3, 83-050 Bąkowo, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076778, NIP: 584-030-33-72, REGON: 190134948, BDO: 000076990.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - BOSCH CENTRUM AGARES Barbara i Jerzy Schmidt Sp.j. z siedzibą w Bąkowie przy ul. Ordynackiej 3, kod pocztowy 83-050, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000076778, NIP: 584-030-33-72.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych Bosch Centrum Agares na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte dodatkowymi rabatami i promocjami.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Ordynacka 3, 83-050 Bąkowo
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: agares@agaresbosch.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 58 300 04 00
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 1090 1098 0000 0000 0910 4637
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5

Zasady składania Zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym agaresbosch.com.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zakupu towaru w sklepie internetowym można dokonać, w dwóch różnych statusach kupującego, jako posiadający konto, po uprzednim zalogowaniu się, i lub jako gość, bez konieczności zakładania konta użytkownika.
 5. Zamówienie jest skuteczne jeśli konsument prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda prawdziwe dane oraz prawidłowy adres do wysyłki i wymagane dane kontaktowe, a także dokona właściwego wyboru sposobu dostawy i płatności.
 6. Konsument wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie na wskazany adres mailowy oraz stacjonarny wraz z przesyłką dokumentów zakupu oraz gwarancji producenta.
 7. Po złożeniu przez konsumenta skutecznego zamówienia na wskazany adres mailowy przychodzi informacja o statusie realizacji zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawa do odmowy zrealizowania zamówień, które zawierają błędne lub niepełne dane.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-2 dni roboczych.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki w przypadku realizacji zamówień nietypowych lub trudno dostępnych (na specjalne zamówienie), o czym konsument zostanie poinformowany telefonicznie. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po wpłynięciu zaliczki na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 11. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o w/w zmianie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt zostanie anulowane.
 12. W przypadku braku dostępności towaru wskazanego w zamówieniu Konsument, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo.

§ 6
Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Dostawa. Cena dostawy jest zależna od 1)sposobu wysyłki oraz 2)wartości zamówienia.
  1. STANDARDOWA PACZKA KURIERSKA cena określona według wagi:
   1. paczka do 15 kg. 18,99
   2. paczka od 15 kg. do 30 kg. 62,00 zł.
   3. paczka od 30 kg. do 50 kg. 100,00 zł.
   4. od 50 do 300 kg. PALETA* 200 zł.
    Paleta dla zamówienia, które nie mieści się w standardowe paczki kurierskie, ponieważ waga lub wymiar przekracza normę. Są to zamówienia powyżej 50 kg. i lub o wymiarach nie mieszczących się w standardzie.
  2. POBRANIE Ceny na standardowe paczki pobraniowe:
   1. do 15 kg. 21,99
   2. od 15 kg. do 30 kg. 72,00 zł.
   3. od 30 kg. do 50 kg. 110,00 zł.
   4. paleta od 50 do 300 kg. 200 zł.
 2. W opcji dostaw zamawiający może wybrać odbiór zakupionego towaru w siedzibie firmy Bosch Centrum Agares pod następującym adresem:
  1. Bąkowo koło Kowal, ul. Ordynacka 3, 83-050 Bąkowo.
  2. Przy wyborze takiej opcji dostawy klient nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Płatności. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  1. 4a. System online Przelewy24;
  2. 4b. Przedpłata przelew bezpośrednio na konto Sprzedającego;
   Dane do przelewu: SANTANDER BANK POLSKA S.A.
   nr konta : PL 29 1090 1098 0000 0000 0910 4637;
 4. Pobranie, czyli opłata za zamówienie przy odbiorze;
 5. Zapłata gotówką, kartą lub blikiem przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Bosch Centrum Agares pod następującym adresem:
  1. Bąkowo koło Kowal, ul: Ordynacka 3, 83-050 Bąkowo.
 6. Do chwili uiszczenia pełnej należności za zamówienie, towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
 7. Po dokonaniu płatności/zapłaty, przy odbiorze towaru, Klient ma prawo do sprawdzenia stanu zamówienia w obecności kuriera, w celu oceny czy w trakcie dostawy nie nastąpiło uszkodzenie przedmiotu zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, Klient ma obowiązek zgłosić powyższy fakt kurierowi i zażądać sporządzenia protokołu szkody. Wszelkie reklamację dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu/dostawy nie będą uwzględniane, jeśli zostaną zgłoszone z pominięciem powyższej procedury.

§7
Gwarancja i reklamacja

 1. Wszystkie towary zakupione w firmie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta. Reklamowany, a objęty gwarancją towar zostaje wysłany do producenta, gdzie jest poddawany ekspertyzie oraz naprawiany. Naprawy dokonywane są na koszt gwaranta, chyba że gwarancja przewiduje inaczej (dotyczy to naturalnego zużycia towaru oraz uszkodzeń mechanicznych).
 2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz karta gwarancyjna urządzenia.
 3. Sprzedawca wskazuje, że każdy z produktów firmy Sprzedawca posiada indywidualnie oznaczony okres gwarancji tj. 12, 24, 36 miesięcy wskazany w gwarancji.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

§8
Naprawa pogwarancyjna

 1. Firma Sprzedawcy Bosch Centrum Agares posiada również serwis pogwarancyjny elektronarzędzi.
 2. Naprawa pogwarancyjna dotyczy elektronarzędzi naprawianych w serwisie firmowym, w momencie kiedy upłynął okres gwarancji. Maszyny zakupione w Bosch Centrum Agares są naprawiane w najszybszy możliwy sposób, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Do góry
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wróć
Konto
Zamknij